Vi har altid en løsning - findes løsningen ikke opfinder vi den | Tlf.: +45 97 19 10 44 | Mail: jas@jas.dk - Betal med Faktura eller Bankoverførsel
Mulighed for tilretning af
standard produkter
Vores produkter er af højeste kvalitet
Sikker betaling med faktura
eller overførsel
Billig levering i hele
Danmark
Specialopgaver efter
kundens ønske

Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for JAS Kibæk A/S

1. Anvendelse
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem kunden og JAS Kibæk A/S. Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbudsmateriale
Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver JAS Kibæk A/S ejendom. Kunden må ikke uden JAS Kibæk A/S samtykke gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

3. Priser
Priser angives altid excl. moms.
Medmindre andet er angivet, angives priser i danske kroner.
Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende.
Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår en fortjeneste, ændres priser til udligning heraf.

4. Levering
Levering finder sted i henhold tillncoterms 2000 EXW (Ex Works – Ab fabrik), medmindre andet aftales.
Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav ved eventuel forsinket levering JAS Kibæk A/S afsender varer på billigste og bedste mulige måde.
Vælges der, af kunden, anden distributionsforr,n, sker dette for kundens egen regning, administration og risiko,

5. Betaling og renter
Den aftalte købesum skal betales i henhold til de aftalte betalingsbetingelser.

Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, sker levering mod samtidig kontant betaling af købesummen.
Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, idet renterne beregnes fra forfaldsdagen.

6. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten over det solgte forbliver hos JAS Kibæk A/S eller den, som JAS Kibæk A/S har overdraget sine rettigheder til, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

7. Returnering af varer
JAS Kibæk A/S tager kun det solgte retur mod forudgående aftale herom med kunden. Kunden sørger selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko.

8. Produktansvar
JAS Kibæk A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JAS Kibæk A/S eller andre, som JAS Kibæk A/S har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatnings niveau.
JAS Kibæk A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
– På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundes besiddelse, – På produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvor disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.
I intet tilfælde er JAS Kibæk A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

Kunden skal holde JAS Kibæk A/S skadesløs i den udstrækning, at JAS Kibæk A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og for sådan tab som JAS Kibæk A/S efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for ovenfor kunden.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.
JAS Kibæk A/S og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold melem JAS Kibæk A/S og kunden skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting i henhold til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

9. Ansvarsfrihed (force majeure)
JAS Kibæk A/S er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra underleverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for JAS Kibæk A/S kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte foreligger der efter JAS Kibæk A/S skøn en leverings-hindring af ovennævnte art udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende tilleveringshindringens varighed.

10. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem JAS Kibæk A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret.